Archive for ژوئیه 2004

زندگی مثل ریاضی

ژوئیه 1, 2004

friend.jpg
زند گی مثل یک فرمول ریاضی است پس بیاییم…..
خوبیها را با هم جمع کنیم…….
بدیها را از هم کم کنیم……..
شادیها را در هم ضرب کنیم…….
تمام محبتها و صفات نیک را به توان بینهایت برسانیم…….
شکلات را زیر رادیکال برده و از آن جذر بگیریم…….
تا مفهوم زندگی را بیشترو بهتر بفهمیم…….
………..
به امید چنین روزی………….