Archive for 3 اوت 2005

سه مطلب…

اوت 3, 2005

آزمایش دوستان و دشمنان
پسرم !دوستان خود را در دو حال آزمایش کن :
یکی وقتی که بلا و مصیبتی به تو برسد .
و دیگر زمانی که نعمتی به روی آورد و به مقامی برسد پس در این دو حالت است که دوستان آزمایش میشوند و نیکان از بدان شناخته خواهند شد.
دشمن خود رانیز به دو چیز شناس :
یکی آن که هرگاه نعمتی بر تو دید ، متحیّر و مبهوت شود.
و دیگر این که وقتی لغزشی از تو دید ، شماتت کند و خوش حا ل شود .
————————–
با این افراد مشورت نکن
پسرم ! با نه نفر مشورت نگن ، برای اینکه رأی «صحیح» از ایشان دور است : مرد بخیل ، ترسان ، حریص ، حسود ، معلم کودکان ، کسی که با زنان بسیار معاشرت دارد کسی که گرفتار زن بد زبان است ، صاحب هوا وهوس و کسی که شدّت «بول » او را در فشار قرار داده است .
پسرم! با کسی که به کاری مشغول است ، شور مکن ، اگر چه خردمند باشد ، نیز با کسی که ترسید ه ، اگر چه خیر اندیش باشد . پسرم! مسئولیت کاری را که به آسانی نمیتوانی آن ار انجام دهی به گردن مگیر . در دشمنیها و درگیریها ، عدل و انصاف را رعایت کن . در سخن گفتن ، میانه روی را مراعات نما . پسرم! کسی را از عقاید خود آگاه نساز ، اگر چه از نزدیکان تو باشد ، زیرا اگر چنین کردی ، همیشه در بیم و هراس خواهی بود و آن کس که راز تو را میداند ، آزاد است که رازت را نگه دارد یا فاش کند و تا زندهای باید برده و بندهی او باشی …
اگر راز تو را فاش کرد ، تو اولی باشی از او به مذمّت ، و اگر رازداری کرد ، او ممدوح باشد ، و بر تو باد به «صدقه » و کمک کردن به نیازمندان که این کفارهی گناهان است .
—————————–
سه گناه است که عقوبت آنها در دنیا انجام میشود و به آخرت نمیرسد….
ا) بدی رسانیدن به پدر و مادر
2) ظلم بر مردم
3) بدی کردن به کسی که احسان نموده است
حضرت رسول اگرم (ص)