Archive for 4 اوت 2005

تفاوتهای زنان و مردان

اوت 4, 2005

تفاوتهای زنان و مردان
مردان سکوت را دوست دارند .
زنان به گفتگو علا قه مند می باشند .
مردها کارهایشان را با نواسانات زیاد ولی آگاهانه انجام می دهند . حرکات فراوان , مطمئن و محکم .
زنان کارهایشان را با یک روند آرام و تدریجی به انجام می رسانند . حرکات ملا یم , ظریف و مورب .
مردها گویش آقایان در نیمکره چپ مغز قرار دارد ومی گویند مردان بطور متوسط 14 هزار کلمه در روز صحبت می کنند . پسران دیرتر از دختران حرف زدن را شروع می کنند.
خانم ها برای صحبت کردن , همزمان از دونیمکره مغز , استفاده می کند و می گویند بطور متوسط 26 هزار کلمه در روز گفت و گو دارند . دختران زودتر از پسران حرف زدن را شروع می کنند .
مردان , در گوش دادن , در ارتباط برقرارکردن وفراگیری زبان , ضعیف تر از زنان عمل می کنند .
زنان در برقراری ارتباط , گوش دادن و فراگیری زبان , قوی تر از مردان عمل می کنند .
جنس مذکر به ارتباطات غیر کلا می توجه بیشتری نشان داده و کم تر احساسات خود را به زبان آورده و واکنش بروز می دهد .
جنس مونث , از توانمندی های کلا می بیشتری برخوردار است , در نتیجه بیشتر روی ارتباطات کلا می , تاکید می کند .
آقایان در سکوت وتنهایی به حل مشکلا ت اقدام می کنند .
خانم ها با گفت و گو مشکلا ت خود را حل می کنند .
مردان هیجانات واحساسات طرف مقابل خود را از چهره اش , به خوبی درک نمی کنند . حس شنوایی , لا مسه و بویایی مردان ضعیف تر از زنان است .
زنان ماهرانه و زیرکانه , متوجه آهنگ های ظریف صدا و حالا ت وتغییرات چهره شده , به خوبی وسریع به فکر و روحیه طرف پی می برند زنان از نظر حس لا مسه , بویایی و
شنوایی قوی تر از مردان هستند .
مردان , چهره واسامی اشخاص را زودتر فراموش می کنند , و بیشتر از زنان دچار « آلزایمر » می شوند .
زنان , در بخاطر آوردن اسامی و چهره ها , به شکلی بهتر از جنس مذکر , عمل می کنند و کم تر از مردان دچار فراموشی و « آلزایمر » می شوند .
به یاد آوردن تصاویر ذهنی معمولی و هیجانی برای مردان به آسانی صورت نمی پذیرد . در این فرایند دو منطقه از مغز مردان فعال می شود .
زنان تصاویر معمولی و هیجانی را بهتر از مردان به خاطر می آورند , در این فرایند 9 منطقه از مغز زنان فعال می شود .
مردان شنونده خوبی نیستند .
زنان شنونده خوبی هستند .
آقایان کمتر تشریفاتی هستند .
خانم ها تشریفات را دوست دارند .
مردان با شیوه قیاسی استدلا ل می کنند واز کل به جزء می رسند و خواهان منطق بیشتری هستند . سریع تر تصمیم گرفته و کم تر حاضر می شوند به اشتباهات خود
اعتراف کنند .
زنان بیشتر استقرائی دارند و از جزء به کل می رسند , خواهان احساس و عاطفه بیشتری هستند . در تصمیم گیری مرددند و برای تصمیم گیری به اطلا عات زیاد ی نیاز دارند ,ولی به آسانی اشتباهات خود را قبول می کنند .
مردان کلی نگر بوده و به مفاهیم مجرد و کلی , توجه دارند , به علا وه مغز مردان به سادگی با اطلا عات زائد وغیر ضروری پریشان نمی شود .
زنان جزئی نگر بوده و به مفاهیم جزئی ومحسوس عنایت بیشتری دارند , به علا وه مغز یک زن ممکن است کم تر قابلیت جدا نمودن احساس را از دلیل داشته باشد .
آقایان هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش بیشتر تمایل داشته و استعداد بیشتری برای منطق و دلیل دارند .
خانم ها رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش وشهود از خود نشان می دهند .
مردان از راه چشم عاشق می شوند .
زنان از راه گوش و احساس محبت , عشق خود را انتخاب می کنند .
مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند . ( رجحان دادن به حیثیت وآبرو )
زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرند . ( رجحان دادن به خوشی و لذت بردن از زندگی )
مردان به روابط جنسی توجه دارند همراه با دیگر آزاری , انگیزه ومیل جنسی در مردان بیشتر است .
زنان به احساس عشق عنایت بیشتری دارند همراه با آزاردوستی , انگیزه و میل جنسی در زنان کمتر است .
هورمون « تستوسترون » ( هورمون مردانه ) میل جنسی , پرخاشگری , تهاجمی , رقابت واتکا به نفس , حرکات تند و …. را در جنس مذکر سبب می شود .

باز هم عشق

اوت 4, 2005

بسیاری میخـواستند از او چیزهایی بپرسند . او زیـر درختی بزرگ و پر سایه ایستاد , همگان در برابرش بر زمین نشستند, دختری خجالتی پیش آمد و با
صـدایـی گـرفته پرسید : «عشق چیست؟ من دربـارهی آن بسیار شنیدهام , امّا حـتـی بـا دیـدن زوجهای جـوان و پـیـر, باز نمیتـوانم آنـرا بفهم.» او به دختر خیره شـد ,
معصـومیت و بی پیرایگیاش را دیـد و با لطافت گفت:
عشق ,
چشمان عاشق است ,
بادهی جان است
و غـذای دل .
عشق , گل سـرخ است :
دلش در سپیده دمان گشوده میشود ,
دوشیزگان شکوفاییاش را میبوسند
و آنرا به سینه میزنند .
عشـق ,
آشیانهی گـرم خوشبختیست ,
سرچشمـهی خوشیست
و مـهـد آرامـش و صـفـا .
عشـق ,
لبخندیست ملیح ,
بر لبان زیبایی .
هنگامی که جوان عاشق میشـود ,
رنج زندگی را از یاد میبـرد ,
و زنـدگـیاش بستر رویاهای رنگین میشـود .
عشق ,
شـور شاعـر است ,
و وجـد هنرمند ,
و سرچشمـهی الهـام موسیقی دان .
عشق ,
معبدیست با شکــوه در دل کـودک کـه مـادری مهربان در آن نیایش میکند .
عشق ,
خود را به گریههای دل نشان میدهد ,
از نیاز و چشمداشت فاصله میگیرد ,
و از خـودستایی میرنجد .
عشق خـود را در جـامـهی حـوا به آدم نشان داد ,
و تبعید , تقدیرش بـود .
اما خود را به سلیمان نشان داد ,
و سلیمان از عشق ,
فرزانگی را آمـوخـت .
زندگی , بیعشـق ,
به درختی میماند بی برگ و بار .
عشق ,
بدون زیبایی ,
به گلی میماند بی بو , و میوهای بی هسته .
عشق ,
به زمان میماند ,
امروز میسازد , فـردا ویران میکند ,
عشق ,
به خدا میماند , و یرانه را میسازد ,
هدایا هرگز عشق را نمیفریبند ,
جدایی هرگز عشق را دلسـرد نمیکند ,
فقر هرگز عشق را تعقیب نمیکند ,
حسادت هرگز عشق را نمیآلاید ,
دیوانگی هرگز عشق را از راه به در نمیبرد .
ای جویندگان .
عشق ,
حقیقت است , حقیقتی بیپیرایه .
حقیقت شما ,
اگـر عشق را بخواهد و بیابد |
و نگـه دارد ,
عشق نیز رازهـای خـود را ,
چـون رنگین کمانی با شکـوه ,
آشکار خواهد ساخت .