Archive for 5 اوت 2005

بزرگترین درسی که…

اوت 5, 2005

بزرگترین درسی که در زندگی خویش فرا گرفتم …
هنگامی که در دبستان دانش آموز بودم ، آموزگار حساب امتحان کتبی از دانش آموزان کلاس ما کرد ، این آموزگار در امتحان چندان سخت نمیگرفت و مراقبت نمیکرد و بکسی که در امتحان تقلب میکرد با خشونت و سنگدلی رفتار نمینمود ، و وقتی اوراق امتحانی را تصحیح کرد دانست دوازده نفر از دانشجویان ، که منهم جزء آنان بودم در امتحان تقلب کردیم ، او صبر کرد تا زنگ نواخته شد آنگاه از ما دوازده نفر که تقلب کرده بودیم خواست که کلاس را ترک نگوییم، و بر روی تخته این عبارت را از « توماس ماکولی » نوشت :
« مقیاس صحیح برای سنجش اخلاق نیکو ، آنستکه شخصی بدون آنکه بداند که کسی مراقب حرکات و رفتار وی میباشد و یا مردم سر از کار او در میآورند عمل نیکوئی را انجام دهد !..»
آنگاه از ما خواست که این عبارت را صد مرتبه در دفتر خود بنویسیم و گزاف نگفتهام اگر بگویم این بزرگترین درسی بود که در عمر خویش فرا گرفتم و من از آن روز هر وقت بخواهم کاری را بدون علم شخصی بنمایم عبارت «ماکولی» که فوقاً به آن اشاره شد در برابر چشمانم مجسم می شود . اغلب مردم با چنین اموری روبرو می شوند. مثلاً کیف پولی را در راه پیدا میکنید و از صاحبش پنهان میسازید یا آنرا برای وی میفرستید؟! شبیه این امور در زندگی شخص بسیار اتفاق میافتد.
شما نمیتوانید «وجدان» خویش را احترام بگذارید مگر اینکه درستکار و خوش رفتار باشید و اگر به وجدان خود احترام نگذارید اعتماد و اطمینان شما نسبت به آن متزلزل میشود و اگر اطمینان شخصی به وجدانش متزلزل شود ، هر قدر هم آن شخص موفق و ثروتمند باشد احساس راحتی و آرامش در خود نمیکند ، باید وجدانتان پاک و بی آلایش باشد تا شما را جز بکارهای نیک سوق ندهد و شما را وادار کند هر کاری را که در آشکار مینمایید در نهان بنمایید. شخصی که وجدان پاک دارد به وجدان خویش اطمینان پیدا میکند و همین اطمینان و اعتماد او را وادار میسازد در آرامش و راستی به سر برد.
————————–
وصیتنامه پاستور
ای جوانان ! ای جوانان!
به این روشهای مطمئن و مؤثر که تازه بر موز آن آشنا شدهایم اعتماد داشته باشیم . از مردم بی عقیده بپرهیزید زیرا آدم بی عقیده حقایق را مسخره میکند، زیبایی را زشت جلوهگر میسازد و هیچگونه کار مفیدی را انجام نمیدهد.هرگز بواسطهی مصائبی که گاهگاهی برای یک ملت روی میدهد مأیوس نشوید . وقت خود را به آرامش روح و آسایش خاطر در کتابخانه ها و آزمایشگاهها بگذرانند نخست بخود بگوئید برای آموزش و پرورش خود چه کردهام ؟، تا شاید روزی این سعادت عظیم را پیدا کنید که کم یا بیش به آسایش نوع بشر و ترقیّ او کمک نمائید به هر حال خواه روزگار با مساعی شما موافق باشد یامخالف باید هنگامیکه مرگ نزدیک میشود حق داشته باشید بگوئید : (آنچه توانستم کردم)