Archive for the ‘عجایب’ Category

اشک!

اکتبر 28, 2006

اشک سرد و گرم!
اشکی از شدت سرور و شادی از چشم می آید، خنک و سرد است؛ و اشکی که از شدت حزن و اندوه از چشم می آید گرم است!